Das Ambulans | Uluslararası Ambulans Hizmetleri| Hasta Hakları
Hasta Hakları

Bir sağlık kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;

1) Hizmetten genel olarak faydalanma:
Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya hakkı vardır.
2) Eşitlik içinde hizmete ulaşma:
Irk, dil, din ve mezhep, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya hakkı vardır.
3) Bilgilendirme:
Her türlü hizmet ve imkânın neler olduğunu öğrenmeye hakkı vardır.
4) Kuruluşu seçme ve değiştirme:
Sağlık kurulunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşundan verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya hakkı vardır.
5) Personeli tanıma, seçme ve değiştirme:
Sağlık hizmetleri verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimlikleri, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye, hakkı vardır.
6) Bilgi isteme:
Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak istemeye hakkı vardır.
7) Mahremiyet:
Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya hakkı vardır.
8) Rıza ve izin:
Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.
9) Reddetme ve durdurma:
Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye hakkı vardır.
10) Güvenlik:
Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır.
11) Dini vecibelerini yerine getirebilme:
Kuruluşun imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.
12) Saygınlık görmesi:
Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.
13) Rahatlık:
Her türlü sağlıklı şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.
14) Ziyaret:
Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, ziyaretçi kabul etmeye hakkı vardır.
15) Refakatçi bulundurma:
Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşların imkânları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye hakkı vardır.
16) Müracaat, şikâyet ve dava hakkı:
Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.

17) Sürekli hizmet:
Gerektiği sürece, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya HAKKI VARDIR.

Das International | 2017 ©